Bootstrap Themes

نزار غزالی

قهرمان جهانی کرد

"نزار احمد حسین پیرو مهری" ورز شکار, مربی پرورش اندام, بازیگر و نقاش میبا شد. نامبرده به "نزار غزالی" م شهور ا ست. "نزار غزالی" متولد شهرستان دهوک / اقلیم کردستان )جنوب( میباشد. دو مدرک مستر در زمینه: آموزش سالمتی و پرورش اندام, متخصص رژیم غذایی را دارا میباشد. همچنین مربی "نزار غزالی" دارنده دو کارت بینالمللی به نامهای: "اینترنشنال کوچ" و "اینترنشنال لیکچر" میباشد. این دو سازمان بینالمللی در زمینههای مربیگری و تدریس ورزش پرورش اندام معتبر میباشند.

"نزار غزالی" در زمینه ورزش پرورش اندام و از نظر عملی و مسئئلولیتی, نقش اسئئاسئئی را اییا میکند. رئیس " سازمان کرد ستان المپیک " و دبیرکل "اتحادیه پرورش اندام کرد ستان " میباشئئد. موسئئس و تنظیم کننده لیگ قهرمانی ورزش رقابتی پرورش اندام میبا شد. نامبرده سرپر ست آوردن قهرمانان داخلی و جهانی به کرد ستان می با شد. همچنین آماده کننده چندین ورزش قهرمانی بینالمللی و داخلی کردستان می باشد. عالوه بر این "غزالی" چندین مربی را آموزش داده و, چندین مرکز پیشرفته ورزش پرورش اندام را تاسیس کرده است.

"نزار غزالی" دستاوردهای زیادی را در سطح کردستان و عراق کسب کرده است. مقام سوم را در لیگ قهرمانی دهوک در سال 1998 و در ورزش قهرمانی اربیل سال 1999 مقام سوم و , در ورزش قهرمانی دهوک سال 2000 مقام اول را ک سب کرده ا ست. در سطح عراق در قهرمانی جوانان عراق که سال 2001 در شهر مو صل برگزار گردید, مقام اول را ک سب کرده ا ست . در قهرمانی کرد ستان سال 2003 مقام اول را ک سب کرده ا ست, همچنین در همان قهرمانی مقام زیباترین هیکل و اندام را در سطح کردستان که در شهرستان اربیل برگزار گردید, به دست آورده است. در قهرمانیای که سال 2004 در سطح عراق و در شهرستان اربیل برگزار گردید, دوباره مقام اول را به دست آورده است.

ورزشکار و مربی "نزار غزالی" تنها به شرکت در قهرمانی و مسابقات در سطح کردستان بسنده نکرده است. برای رسیدن به رویاهایش به قهرمانیهای منطقهای و جهانی نیز راه پیدا کرده است. در قهرمانی کشورهای عربی که سال 2004 در عمان پایتخت ک شور اردن برگزار گردید, مدال طال را ک سب کرده ا ست. در همان سال دوباره در ورزش قهرمانی که در سطح کشورهای عربی در اردن برگزار گردید, شرکت کرد و , موفق به کسب مدال نقره شد. سال 2004 در قهرمانی قاره آ سیا که در شهر منامه ک شور بحرین برگزار گردید, موفق به ک سب مدال برنز شد. در قهرمانی آزاد تمامی اوزان بنام "قطر طالیی – زهبی" که در شهر دوحه ک شور قطر برگزار گردید, مقام شان زدهم را ک سب کر د. در قهرمانی آ سیا در سال 2009 موفق به کسب مقام اول گردید و مدال طال را به دست آورد, این قهرمانی در شهر پتایهی کشور تایلند برگزار گردید. در همان قهرمانی تایلند در سال 2009 مقام دوم در سطح اولها "افر ول" را ک سب کرد. م شارکت "غزالی" در قهرمانی در سطح عراق عبارتند از: در قهرمانی جهانی سال 2011 که در شهر ممبای کشور هندستان برگزار گردید, مقام هیتم را کسب کرد . در قهرمانی جهانی سال 2013 شهر بو داپست کشور مجارستان موفق به کسب مقام اول شد و مدال طال را به گردن آویخت. دوباره در همان قهرمانی کشور مجارستان موفق به کسب مقام اول در سطح اولها "افر ول" شد و مدال طال را گرفت. این بار در قهرمانی "آرنولد کال سیک " سال 2014 که در شهر مادرید ک شور ا سپانیا برگزار گردید, مقام دوم را به دست آورد و مدال نقره را به گردن آویخت. اما سال 2015 برای غزال غیرمنتظره بود, هنگامی که قهرمانی "آرنولد کالسیک " تمامی یازده داور مقام اول )مدال طال( را به ایشان اعطا می کنند, اتحادیه پرورش اندام کشور اسئپانیا مشئکلی را برایش ایجاد میکنند و داوران نیز از رای خود منصئرم میشئوند, اما "غزالی" در قهرمانی "دایموند کاپ" که سال 2016 برگزار گردید, دوباره مقام اول را ک سب و مدال طال را به گردن آویخت. این قهرمانی در شهر آتن کشئئور یونان برگزار گردید. در همان قهرمانی "دایموند کاپ" جهانی سئئال 2016 مقام دوم در سئئطح اولها )افر ول( را کسب کرد.

گواهینامه

Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes
Bootstrap Themes

عکسها